• FelsefeSinifi.Com
    • "Felsefe merakla başlar" Platon
    • Felsefe yapmak mı lazımdır diyorsunuz, o halde felsefe yapmak lazımdır. Felsefe yapmamak mı lazımdır diyorsunuz, bunu yapmak için yine felsefe yapmak lazımdır. (Aristoteles)
Üyelik Girişi
E-Haber
Site Haritası
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 5°

Varlığın Niceliği ve Temel Niteliği ile ilgili Görüşler

“Gerçekten bir şey var mıdır? Var olan gerçekten nedir? Varlık değişken midir?  Varlığın ana maddesi nedir?  Evrende düzen var mıdır? •Evren sonlu mudur sonsuz mudur? Varlık bir midir? Çok mudur? vb. sorular varlık felsefesinin cevap aradığı temel sorulardır.

 1.       Varlığın Niceliğiyle İlgili Görüşler 

Niceliksel anlamda; Varlık bir midir? Çok mudur? Sorusuna ilişkin farklı görüşler vardır. Bunlar monizm(tekçilik), düalizm(ikicilik) ve plüralizm( çokçuluk)dir.

Monizm(tekçilik), varolan her şeyin tek bir gerçeklikten oluştuğu yanıtını veren; gerçekliğin tek bir ilkeden türetilebileceğini ya da bu tek ilkeye indirgenebileceğini savunan görüştür. Thales, Hegel, Marx vb. filozoflar monist filozoflardır.

Düalizm(ikicilik), varlık anlayışı olarak birbirine indirgenemeyen iki varlık ilkesinin olduğunu kabul eden görüştür. Örneğin; düalist bir anlayışa sahip olan Descartes’a göre varlığın temelinde birbirine indirgenemeyen iki ayrı töz bulunmaktadır. Bunlar; ruh ve bedendir.

Plüralizm( çokçuluk); gerçekliğin açıklamasının ancak birden çok ilkeyle mümkün olabileceğini ileri süren görüşe verilen addır. Evrenin yaratılması, varoluş sürecinin işlemesi ve varlıkla ilgili kategorilerin ortaya çıkısında tek belirleyicinin değil, ikiden fazla belirleyicinin olacağını ileri süren bir görüştür. Empedokles; kendin önceki doğa düşünürlerinin temel öğe (arkhe) olarak belirlediği, su, ateş, hava ve toprak öğelerini bir arada kabul ederek plüralist anlayışa sahip bir filozoftur.

 

 Sorular                                              Monizm      Düalizm     Plüralizm       
Var olan herşey tek bir gerçeklikten oluşmuştur diyen görüştür.........................................................................
 Evrenin yaratılması ve varlıkla ilgili kategorilerin ortaya çıkışında ikiden fazla etken vardır görüşü hangisidir?..................................................................
Varlık vardır düşüncesini hangi akım-akımlar benimser?................................................................
Ruh ve bedeni varlığın temeline yerleştiren anlayış hangisidir?....................................................................
Empedokles, evrenin arkhesinin su, ateş, hava ve toprak öğelerinden oluştuğunu savunarak hangi görüşü temsil etmektedir.....................................................................
Hangi akım birbirine indirgenemeyen iki varlık ilkesini benimser?....................................................................

 

 

 

Var olanın niceliği nedir?
1.........................2............................3........................

 

2. Varlığın Ne Olduğu Problemi (Varlığın Niteliği)

Varlığı var olarak kabul eden görüşler, varlığın ne olarak var olduğu problemi üzerinde faklı görüşlere ayrılmışlardır.Bu görüşler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Var olanın niteliği nedir?

Varlığı "oluş" olarak kabul edenler,                         ?                             
Varlığı "idea" olarak kabul edenler,İdealizm
Varlığı "madde" olarak kabul edenler,?
Varlığı "hem madde hem de idea" olarak kabul edenler,Dualizm
Varlığı "fenomen" olarak kabul edenler.Fenomenoloji

Filozofların görüşleri

           

Filozofların görüşleri

                                                  

 

Heraklitos 

 

 Platon

 Aristo

 Farabi

 Hegel

 Berkeley

Evreni görünüşler ve idealar olarak ikiye ayırmıştır.

Doğadaki her varlık madde ve biçimden oluşur

Varlığı geist kavramıyla açıklayan filozoftur.

X

Zorunlu ,mümkün ve mümteni olmak üzere üç farklı varlığı kabul eder.

X 

Varlık, algılanmaya dayanır.

X

 Varlığı, birbirini izleyen üç aşamalı diyalektik yöntemle açıklayan filozof.

Dünyadaki hiçbir şey olduğu gibi kalmaz, her şey zamanla değişir.

X

İnsanlar ayaklarından zincire vurulmuş bir mağarada yaşarlar.

X

Etkin akıl insanla Tanrı arasında bir köprü niteliği taşır.

Görülen dünyadaki ışığı yaratan ve dağıtan iyi ideasıdır.

Bir şeyin varlığı duyumların algılanmasıyla gerçekleşir.

a) Varlığı "oluş" olarak kabul edenler 

İlkçağ felsefesinde evrenin sürekli bir değişim, akış ve oluş halinde olduğunu ileri süren ilk düşünür Herakleitos (M.Ö. 540–480)'tur. İki düşüncesiyle ünlenmiştir. Birincisi, karşıtların birliğidir. İkincisi ise her şeyin akış-oluş içinde olduğu, kendi deyişiyle “her şey akar” düşüncesidir. Ona göre genç ve yaşlı Herakleitos, iki farklı kişi değil, aynı Herakleitostur. Bu dünyada hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Her şey zamanla değişir.

Ona göre evrenin ana maddesi ateştir. Ateşten oluşan her şey yine ateşe dönecek, ama ateş yeniden her şeyi yaratacaktır. Evrende durağan hiçbir şey yoktur. Her şey sürekli bir değişim, oluş içindedir. Doğa gibi insanın kendisi de bedeni ve ruhuyla sürekli bir değişim halindedir. Herakleitos'a göre evren, boyuna akan, durmadan değişen dönüşümlü olarak yok olup yeniden ortaya çıkan bir süreç bir oluştur. O, doğadaki değişme ve oluş süreci bir yasaya, evreni yöneten bir Tanrısal akla yani logos’a göre gerçekleşen bir süreç olarak değerlendirir.

Herakleitos için logos, evreni düzenleyen tanrısal bir akıldır. İnsan evreni yöneten tanrısal akıldan pay alan akıllı bir varlıktır.

Varlığı oluş olarak kabul eden filozoflardan biri de Alfred N. Whitehead (1861–1947)'dir. Ona göre evrende mekanik bir düzenin olduğu görüşü yanlıştır. Evren sürekli bir oluş içindedir. Bu oluşta her şey birbirine bağımlıdır. Her varlık, var olmak için başka bir varlığa muhtaçtır. Whitehead, evrende birbirini tamamlayan karşıt iki güç olduğu görüşündedir. Bu güçlerden biri evrene "yaratıcılık" diğeri "süreklilik olanağı verir. Böylece evren, canlı bir oluş olarak varlığını sürdürür. Whitehead bu görüşünü şöyle dile getirir: "Evrenin akıp geçmekte oluşundan başka bir temel doğru yoktur."

b) Varlığı İdea Olarak Kabul Edenler I c) Varlığı Madde Olarak Kabul Edenler I d)Varlığı Hem Madde Hem Ruh Olarak Kabul Edenler I e)Varlığı Fenomen Olarak Kabul Edenler

Günün Sözü

Öfkeli bakan değil, akıllı bakan korkunç ve tehlikeli görünür: Kuşkusuz insan beyni aslanın pençesinden daha korkunç bir silahtır. (Arthur SCHOPENHAUER)

Nerede canlı bulduysam, orada güç iradesi buldum; hizmet edenlerin iradesinde bile efendi olma iradesi buldum. (NIETZSCHE)

Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir. (NIETZSCHE)

FelsefeSınıfı.Com'da Ara
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam153
Toplam Ziyaret1841511